Souhlasím s pravidly o poskytnutí dráhy k individuálnímu jezdeckému výkonu

Jsem si vědom, že se účastním výše uvedeného sportovního podniku na vlastní nebezpečí, budu se řídit propozicemi, pokyny pořadatelů a v případě poškození sebe, svých členů posádky nebo vozidla nebudu po pořadatelích vymáhat náhradu škody. Budu se řídit pravidly o poskytnutí závodní dráhy k individuálnímu jezdeckému výkonu a budu se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům. Vlastním řidičské oprávnění skupiny A (v případě motocyklu) nebo B (v případě formule nebo závodního automobilu). Souhlasím s uveřejněním jména a fotografie vozidla na stránkách pořadatele podniku a k jeho propagačním aktivitám. Účast není vymahatelná a konečný výběr účastníků akce je v kompetenci pořadatele.

--------------

I am aware that I am participating in the above mentioned sporting event at my own risk, I will follow the regulations, instructions of the organizers and in case of damage to myself, my crew members or vehicle I will not claim compensation from the organizers. I will abide by the rules regarding the provision of a race track for individual driving performance and will behave with respect to other participants. I hold a Group A (in the case of a motorcycle) or B (in the case of a formula or racing car) driving licence. I agree to the publication of my name and photograph of my vehicle on the event organiser's website and for its promotional activities. Participation is not enforceable and the final selection of participants is at the discretion of the event organiser.